پیامک سخنان ژوره سامارگو سری۱

منشاء اشتباهات ندانستن نیست، بلکه اعتقاد کورکورانه است …


گاهی حذف کردن برخی آدمها از زندگی تان جا را برای آمدن آدم های بهتر باز می کند.


آدم ها وقتی معنی حرفهایشان را می فهمند و متوجه رفتارشان می شوند که با کسی از جنس خودشان مواجه شوند.


اگر نمی توانید مانند انسان زندگی کنید لااقل مانند حیوان نیز زندگی نکنید.


گاهی راحت تر آن است که با وجود اندوهی که در درونتان موج می زند لبخند بزنید، تا اینکه بخواهید به همه عالم علت غمگینی خود را توضیح دهید.