پیامک سخنان افلاطون سری۳

دنباله‌روي، اگر در جواني آغاز گردد و تا مدتي ترك نشود، مبدل به خوي و طبيعت دومين شده و اثر آن در صورت ظاهر و آهنگ صدا و اخلاق انسان خواهد ماند.

افلاطون


اگر كسي بخواهد بيش از يك پيشه داشته باشد، در هيچ يك از آنها كاميابي شاياني به دست نخواهد آورد.

افلاطون


مردان جنگي ما نبايد خواهان دارايي و رشوه باشند.

افلاطون


هرگاه بخواهي سرشت حكيمانه را از سرشت مخالف آن بازشناسي، بايد بررسي كني كه آيا شخص از آغاز كودكي، دادگر و سازگار بوده است، يا ستمگر و سركش.

افلاطون


 

پیامک سخنان افلاطون سری۲

نفس زبون و فرومايه، آن سان كه پيداست، از درك دانش راستين بي‌بهره است

افلاطون


هرگاه انسان، تنها به يك جستار، به سختي دلبسته شود، از شدت دلبستگي او به چيزهاي ديگر كاسته مي‌شود؛ مانند سيلي كه در يك مسير جريان يابد

افلاطون


كسي كه به راستي، عاشق دانش است، بايد از همان آغاز كودكي، با همه‌ي توان، جوياي راستي بي‌چون و چرا باشد.

افلاطون


كساني كه بتوانند به مقام زيبايي- آن گونه كه مناسب آن است پي برده و حقيقت آن را مشاهده كنند، كمياب هستند.

افلاطون


خير در نظر همه‌ي مردم، همان درك خوشي‌ها و در نظر خواص [ويژگان]، همان شناخت است.

افلاطون


اگر داراي همه چيز شويم، ولي دستمان از خير تهي باشد، مانند آن است كه هيچ نداشته باشيم.

افلاطون


جستار والا‌ترين دانش، همانا رسيدن به اصل خير است.

افلاطون


ادراك ناپخته، ابزار سنجش هيچ چيز نمي‌تواند بود.

افلاطون


به راستي اگر انسان، انديشه‌ي خود را متوجه به وجود راستين نمايد، ديگر زمان آن نخواهد داشت كه رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم ستيزه كند و درباره‌ي آنها دشمني و كينه در درون خود بپروراند.

افلاطون


جاي شگفتي نيست كه بيشتر مردم، سخنان ما را نپذيرند؛ زيرا انديشه‌اي كه ما درباره‌ي آن گفتگو مي‌كنيم، آنها هرگز اجراي آن را در كردار مشاهده ننموده‌اند.

افلاطون


امور مهمه هرگز به دور از خطر نيست و چنان كه مي‌گويند، دشواري، شرط هر چيز زيباست.

افلاطون


زياده‌روي در آزادي، به ناچار منجر به زياده‌روي در بندگي خواهد شد؛ چه در فرد، چه در حكومت.

افلاطون


هر گونه زياده‌روي، واكنشي در پي دارد، چه در فصول، چه در گياه‌ها، چه در بدن و بيش از هر چيز در حكومت.

افلاطو


اگر در جايي از شهر، تهيدست يافت شود، در همان نزديكي، دزد و جيب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدكار ديگر هم پنهان خواهند بود.

افلاطون


اگر در شهري، دارايي و توانگري ارجمند شمرده شود، البته به همان نسبت از بزرگداشت نيكي و نيكوكاران كاسته مي‌شود.

افلاطون


اين حقيقتي مسلم است كه بنيان هيچ حكومتي دگرگون نمي‌شود، مگر آنگاه كه ميان اعضاي طبقه‌ي حاكمه جدايي افتد.

افلاطون


آنجا كه جويندگان زمامداري، گدايان و گرسنگان باشند كه مي‌خواهند از اين راه كسب مال كنند، هرگز حكومت درستكار برپا نخواهد شد.

افلاطون


چه بسا چشم ناتوان كه ديده‌ي تيزبين را شكست مي‌دهد.

افلاطون


سزاوار نيست كه من، احترام يك فرد را بر احترام راستي، مقدم شمارم، بلكه لازم است باور خود را بيان كنم.

افلاطون


درباره‌ي مردم ستمگر چنين مي‌گويم كه بيشتر آنها اگر در جواني گرفتار نشوند، در پايان كار، رسوا و روسياه مي‌شوند و در روزهاي پيري و بيچارگي مورد سبك‌داشت بيگانه و هم ميهن قرار مي‌گيرند.

افلاطون


پیامک سخنان افلاطون سری۱

انديشيدن، خود، گونه‌اي گفتگوي روح با خويشتن است.

افلاطون


پرداختن به كار خود و پرهيز از دخالت در كار ديگران، عين دادگري است.

افلاطون


آرزوهاي ساده و ميانه‌اي كه پيرو منطق و خرد و راي درست مي‌باشد، تنها نزد شمار كمي از افراد يافت مي‌شود.

افلاطون


هر چيزي، مانند خود را مي‌جويد.

افلاطون


هنگامي كه زندگاني انسان، در نتيجه‌ي تربيت نخستين در راه معيني افتاد، زندگي آينده‌ي او هم همان راه را خواهد پيمود.

افلاطون


اگر بازي، قانون نداشته باشد، كودكان هم به بي‌قانوني خو مي‌گيرند و زماني كه بزرگ شدند، مردان وظيفه‌شناس و درستكار نخواهند بود.

افلاطون


آموزش و پرورش، اگر به حد كمال فراهم شود، نهاد انسان را سامان مي‌دهد.

افلاطون


گسترش شهر، تا زماني كه يكپارچگي آن را به خطر نيندازد، مجاز است.

افلاطون


در شهر بد، ستم فرمانروايي مي‌كند.

افلاطون


هيچ چيز ترسناك‌‌تر و شرم‌آورتر از اين نيست كه چوپان براي پاس داشتن گله‌، سگ‌هاي بي‌تربيتي نگاه دارد كه به سبب نابساماني يا گرسنگي يا هرزگي، آماده‌ي آزار گوسفندان باشند و به جاي صفت سگ، صفت گرگ از خود نشان دهند.

افلاطون


اگر انسان درباره‌ي هر چيز، باور درستي داشته باشد، راستي و درستي آن را درك نموده است.

افلاطون


انسان، چيزي را دوست مي‌دارد كه شايستگي آن را با شايستگي خويش، يكسان بداند؛ يعني رونق آن را رونق خود و شكست آن را شكست خويش بپندارد.

افلاطون


كسي كه پس از تربيت روحي به كار تربيت بدني بپردازد، اگر بخواهد، مي‌تواند خود را از رفتن به پزشك، بي‌نياز سازد، مگر در موارد ضروري

افلاطون


مردمان نيك در جواني ساده هستند و از بدكاران، به آساني فريب مي‌خورند، زيرا آنها در دل خود، نمونه‌اي از آنچه براي بدكاران مي‌گذرد، نمي‌يابند كه با آن بسنجند.

افلاطون


پزشك، آن گونه از بيماري را كه خود بدان دچار بوده، در بيماران ديگر بهتر باز مي‌شناسد

افلاطون


به راستي خنده‌آور است كه نگاهبانان، خود نيازمند نگاهبانان ديگر باشند.

افلاطون


تندرستي بدن، هر چند به درجه‌ي كمال رسد، به خودي خود سبب تندرستي روح نمي‌تواند شد و حال آنكه برعكس، تندرستي روح، همه‌ي نيكويي‌هاي ممكنه را در جسم ايجاد مي‌تواند كرد.

افلاطون


پرورش بدن بايد از كودكي آغاز شود و در همه‌ي دوره‌ي زندگي ادامه يابد.

افلاطون


عشق راستين، عشقي است متين و حكيمانه كه جستار آن، نظم [سامان] و زيبايي است.

افلاطون


براي دارندگان چشم دل، زيباترين منظره، مشاهده‌ي كسي است كه داراي روحي زيبا باشد.

افلاطون