پیامک روز درختکاری

پیامک روز درختکاری سری۱

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.


کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ، آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم


حضرت رسول (ص) فرمود:

خداوند درخت را برای انسان آفرید، از اینرو او باید درخت را بکارد، آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد.


آنگاه که تیشه به ریشه اش زدند !

کاغذ زیر دستم در خود پیچید

و بی صدا فریاد زد :

زنده باد درخت !


درخت ، هویت پنجره هاست

جوانه ، شعر درخت است

و غنچه ، معنی عشق . . .

روز درختکاری مبارک


اوست خدایی که درختان خودرو و برافراشته و ناخودرو را آفرید . . .

اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمی‌دارد.


درخت دست خاک است

و برده دستِ خود را

برای شکر کردن

به سوی آسمان ها


درخت را با قلب میکارند نه با دست !

برای همه قلبی آرزو می کنم …

پانزدهم اسفند ماه ، روز هدیه ی درخت به زمینِ پیر مبارک باد

دستهای قلب و روحتان پر عشق باد


درخت بکارید و با دیدنش در هر پاییز و بهار ، مانند درخت بودن را تمرین کنید …